Tijd voor verandering

U vindt dat binnen uw organisatie verandering noodzakelijk is, maar het ontbreekt aan de benodigde managementcapaciteit?

 

Timmermans Project & Interim Management biedt oplossingen voor management- en organisatievraagstukken:

  • leidinggeven binnen middelgrote en grote organisaties
  • aansturen en begeleiden van organisatorische wijzigingen of reorganisaties
  • managen van grote en complexe projecten
  • implementeren van procesvernieuwing, kwaliteits- en productiviteitsverbetering
  • organisatieadvies

 

Aanpak


U neemt contact op voor een afspraak. Tijdens de kennismaking schetst u het probleem en het eindresultaat dat u voor ogen staat. Beide partijen kunnen een eerste inschatting maken of er sprake is van de juiste persoon op de juiste opdracht. Lijkt dit het geval, dan kan er een offerte worden gemaakt. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om ook met andere mensen in uw organisatie te spreken, zodat een goed beeld van de situatie wordt verkregen.

Uit de offerte kunt u opmaken of een juiste analyse van uw situatie is gemaakt. Is dit het geval, dan kunt u besluiten tot opdrachtverlening. De uitvoering van de opdracht begint met het opstellen van een plan van aanpak. Dit vindt plaats tijdens de zogenaamde verkenningsfase en heeft afhankelijk van de situatie en de opdracht een doorlooptijd van één tot vier weken. Pas na uw goedkeuring van het plan van aanpak wordt gestart met het vervolg van de uitvoering van de opdracht.

Tijdens de uitvoering van de opdracht houdt u de vinger aan de pols door middel van de voortgangsbesprekingen die tenminste maandelijks plaatsvinden. In de voortgangsbespreking komen aan de orde de vorderingen ten opzichte van het plan van aanpak, de mate waarin er resultaten worden geboekt en hoe deze worden verankerd in de organisatie. Tenslotte wordt de opdracht afgesloten met een eindevaluatie.

 

De kwaliteit is op de volgende manieren geborgd.

  • Door middel van de voortgangsbesprekingen zijn er regelmatig evaluatiemomenten ingebouwd.
  • Er wordt gewerkt met een schaduwmanager die een klankbord vormt en “intercollegiale toetsing” verzorgt.
  • Er wordt voldaan aan de wet DBA. De opdrachtgever is vooraf gevrijwaard doordat gewerkt wordt met een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd.